Spoelder AK

Financieel-fiscaal nieuws

16-09-2021
Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken

16-09-2021
Afschermen adresgegevens in Handelsregister

16-09-2021
Levering slooppand of bouwterrein?

16-09-2021
Intracommunautaire verwerving nieuwe auto

09-09-2021
Termijn aanvraag OVK verlengd

09-09-2021
Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last

09-09-2021
Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde

02-09-2021
Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg

02-09-2021
Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

Meer nieuws

Trefwoord:



Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken

16-09-21

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in een van de massaalbezwaarprocedures over de belastingheffing in box 3 zijn Kamervragen gesteld. De rechtbank heeft geoordeeld d… Lees meer..

Afschermen adresgegevens in Handelsregister

16-09-21

De staatssecretaris van EZK heeft Kamervragen over het niet uitvoeren van een door de Tweede Kamer aangenomen motie over het afschermen van de privéadressen van ondernemers in het Handelsreg… Lees meer..

Levering slooppand of bouwterrein?

16-09-21

De levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze zijn onderworpen is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt een uitzondering op de vrijstelling voor de levering van een ge… Lees meer..

Intracommunautaire verwerving nieuwe auto

16-09-21

Omzetbelasting wordt onder meer geheven ter zake van de intracommunautaire verwerving van een nieuw vervoermiddel in Nederland. Voor de omzetbelasting geldt een auto als een nieuwe auto wanneer dez… Lees meer..

Termijn aanvraag OVK verlengd

09-09-21

De subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) is een opslag op de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Omdat de aanvraagperiode voor de TVL is verlengd, he… Lees meer..

Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last

09-09-21

Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is belastingheffing te beschouwen als regulering van eigendom. Iedere inbreuk door een staat op het ongestoorde gen… Lees meer..

Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde

09-09-21

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in box 3, tenzij het gaat om de eigen woning of vermogensbestanddelen die worden gebruikt voor een onderneming of voor het behalen van resultaat uit… Lees meer..

Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg

02-09-21

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat ook de subsidiepot voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto voor het jaar 202… Lees meer..

Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

02-09-21

De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling geldt zowel voor de erfbelasting als voor de s… Lees meer..

Einde generieke steun coronacrisis

02-09-21

Per 1 oktober 2021 komt er een einde aan de generieke steunmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Het gaat om de regelingen NOW, TVL, Tozo en TONK en om een aantal fiscale maatregelen.Lees meer..

Schenking schilderij in termijnen

02-09-21

De giftenaftrek in de inkomstenbelasting is onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. In mindering op het inkomen in box 1 komen onder meer periodieke giften in de vorm van vaste en gelijkmatige ui… Lees meer..

Terugvragen buitenlandse btw

02-09-21

Ondernemers, die in 2020 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2020 moet vóór … Lees meer..

Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding

26-08-21

Een werknemer trad op 1 mei 2021 in dienst bij zijn werkgever op basis van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, zonder proeftijd. Het arbeidscontract omvatte onder meer een geheimhoudingsbedin… Lees meer..

Ontslag op staande voet ten onrechte gegeven

26-08-21

Ontslag op staande voet, dat wil zeggen zonder de geldende opzegtermijn in acht te nemen, is een uiterste middel. Daarom stelt de wet daaraan strenge eisen. Voor ontslag op staande voet is een drin… Lees meer..

Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

26-08-21

Een onderneming hoeft winst fiscaal pas te verantwoorden wanneer deze is gerealiseerd. Een verlies mag worden genomen wanneer dit voorzienbaar is. Het is niet toegestaan om een deel van (mogelijke)… Lees meer..

Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon

26-08-21

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat iemand uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking geniet. De dienstbetrekking hoeft niet een eigen dienstbetrekking van de genieter te zijn… Lees meer..

Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren via ambtshalve vermindering aanslag?

19-08-21

De inspecteur kan onjuiste aanslagen ambtshalve verminderen. Een te laat ingediend bezwaarschrift tegen een belastingaanslag wordt door de inspecteur aangemerkt als een verzoek om ambtshalve v… Lees meer..

Opening aanvraagloket TVL derde kwartaal 2021

19-08-21

Vanaf 31 augustus 2021 om 08:00 uur kunnen ondernemers de TVL over het derde kwartaal van 2021 aanvragen. Het aanvraagloket sluit op 26 oktober om 17:00 uur. Voor een tegemoetkoming op basis van de… Lees meer..

Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod

19-08-21

De rechtbank Noord-Nederland heeft twee zogenaamde proefprocedures in het kader van de aanwijzing massaal bezwaar box 3 voor de jaren 2017 en 2018 behandeld. Volgens de rechtbank is het box 3-stels… Lees meer..

Subsidie verduurzaming mkb

12-08-21

Voor ondernemers in het mkb, die niet onder de energiebesparingsplicht vallen, komt er een subsidieregeling voor professionele energieadviezen. De subsidie is beschikbaar voor bedrijven met een ver… Lees meer..

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden

12-08-21

In de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen is bepaald dat de termijn waarbinnen de Belastingdienst een navorderingsaanslag kan opleggen verstrijkt vijf jaar na het tijdstip waarop de belastingschul… Lees meer..

Rechtbank staat afwijking van BUA toe

12-08-21

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die in rekening wordt gebracht door andere ondernemers voor de levering van goederen en het verrichten van diensten in aftrek brengen. De aftrek is beperkt tot … Lees meer..

Verlenging maximumvergoeding consumptief krediet

05-08-21

In verband met de coronacrisis is de maximale kredietvergoeding voor consumptief krediet met ingang van 10 augustus 2020 tijdelijk verlaagd. De verlaging zou duren tot 1 september 2021. De minister… Lees meer..

Ontbinding arbeidsovereenkomst met ex-vrouw van dga

05-08-21

Het Burgerlijk Wetboek bevat een limitatieve opsomming van gronden waarop een verzoek tot beëindiging van een dienstbetrekking met een werknemer kan worden gebaseerd. Een van deze gronden is e… Lees meer..

Rechtbank vindt regeling aftrek specifieke zorgkosten discriminerend

05-08-21

Specifieke zorgkosten zijn uitgaven die wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan voor genees- en heelkundige hulp voor de belastingplichtige zelf, zijn partner en zijn kinderen als zij jonger zijn… Lees meer..

Arbeidsovereenkomst langdurige arbeidsongeschikte te vroeg ontbonden voor recht op compensatie

05-08-21

De werkgever is sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 in beginsel verplicht om bij de beëindiging van een dienstverband op zijn initiatief een transitievergoeding te … Lees meer..

Regeling NOW-4 gepubliceerd

29-07-21

De minister van SZW heeft de op 27 mei 2021 aangekondigde verlenging van de NOW-regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Hoewel het de zesde tranche van de NOW betreft, heeft de regeling de naam … Lees meer..

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?

29-07-21

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt. Van deze bepaling kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. De bepaling in het Bu… Lees meer..

Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband

29-07-21

Na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 zijn werkgevers in beginsel verplicht om een transitievergoeding te betalen aan een werknemer bij beëindiging van het dienstverband… Lees meer..

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten

29-07-21

Als een belastingaanslag ten onrechte niet of tot een te laag bedrag is opgelegd, kan de Belastingdienst dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Voor het opleggen van een navo… Lees meer..